Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de bijsluiter.
 • U bent allergisch voor salicylaten (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur (aspirine))
 • U heeft ernstige leverproblemen
 • U heeft ernstige nierproblemen
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als u medische aandoeningen of ziektes heeft, in het bijzonder als:

 • u een longziekte heeft, bijvoorbeeld astma.
 • uw nieren of longen niet goed werken, vooral als u op leeftijd bent.
 • u een allergie voor sulfasalazine heeft gehad in het verleden.
 • u een allergische reactie van uw hart heeft gehad, zoals een ontsteking van de hartspier of het hartzakje (vlies om het hart heen). U mag dit middel niet gebruiken als u eerder allergische reacties van uw hart heeft gehad die mogelijk veroorzaakt werden door mesalazine. Dit middel kan voorzichtig worden gebruikt als u een eerdere allergische reactie van het hart heeft gehad die niet veroorzaakt werd door mesalazine.

Als u een maagzweer heeft, moet u voorzichtig zijn met gebruik van dit middel.

Lever-, nier- en bloedtesten

Vóór en tijdens gebruik van dit middel wilt uw arts mogelijk controleren of uw lever, nieren, bloed en longen goed werken.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen of jongeren tot 18 jaar, want dit middel is niet onderzocht in deze leeftijdsgroep.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Yaldigo® nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Bijvoorbeeld:

 • geneesmiddelen die de vorming van bloedstolsels voorkomen (bloedverdunners, bijvoorbeeld warfarine). De werking van deze geneesmiddelen kan verhoogd of verlaagd worden en het is niet duidelijk welk effect dit op u kan hebben.
 • geneesmiddelen die invloed hebben op het afweersysteem (bijvoorbeeld azathioprine, 6-mercaptopurine of thioguanine). Wanneer deze geneesmiddelen samen met Yaldigo® worden gebruikt, kunnen ze tot levensbedreigende infecties (ontstekingen) leiden (zie rubriek 4).
 • Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (bijvoorbeeld geneesmiddelen die acetylsalicylzuur (apirine), ibuprofen of diclofenac bevatten)
Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Aangezien dit middel in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht komt, moet u goed opletten als dit middel wordt gebruikt tijdens de periode van borstvoeding. Als de baby diarree krijgt, moet de borstvoeding worden gestopt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft geen of bijna geen effect op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te gebruiken. Maar als u toch op welke manier dan ook effect merkt, mag u geen voertuigen besturen of machines gebruiken.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop onmiddellijk met de inname van dit middel en roep dringende medische hulp in als u een of meer van deze verschijnselen krijgt:

Onverklaarbare blauwe plekken (zonder verwonding), bloeding onder uw huid, paarse stippen of vlekken onder uw huid, bloedarmoede (gevoel van vermoeidheid, zwakte en er bleek uitzien, vooral van lippen en nagels), koorts (hoge temperatuur), plotselinge (acute) maagpijn, keelpijn of ongebruikelijke bloeding (bijvoorbeeld bloedneus).

Samenvatting meest voorkomende bijwerkingen:

Hoofdpijn (1,7%), hematurie (1,7%), buikpijn (1,5%), ulceratieve colitis (1,5%) en proteïnurie (1,5%) zijn de meest voorkomende product gerelateerde bijwerkingen in het klinische ontwikkelingsprogramma.

Voor een volledig overzicht van de bijwerkingen zie de bijsluiter van Yaldigo®.